Back to top

Tin mới đăng

Huân chương Lao động hạng III; -Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao...
     Công ty không ngừng phát triển từ khi thành lập; xuất phát điểm với...
1. Xây lắp:              - Các công trình dân dụng, công nghiệp. - Các...
TS Nguyễn Thị Bình - Tổng giám đốc Cty COMA25: “Thành công vì biết góp...
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm...

Bạn đang ở đây

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  X L & TM COMA 25

                   Số: 79/COMA25-TB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà  Nội, ngày 09 tháng 4  năm 2016

 

  

THÔNG BÁO

            Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

                    __________________________________________           

                                                 

Kính gửi:  Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và TM COMA25

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại COMA25 trân trọng Kính mời các Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016,  như sau:

1. Thời gian: 8giờ 00 phút,  ngày 26 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm : Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp &Thương mại COMA25,

Số  55 - Đường Nguyễn Văn Linh, P.Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.

3. Nội dung:

 Đại biểu dự họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên, như sau:

1) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và công tác quản trị của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2015, dự kiến Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016;

(2) Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;

(3) Báo cáo của BKS về kết quả SXKD và kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ Công ty năm 2015và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, của từng Kiểm soát viên năm 2015;

(4) Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát ( BKS) của Công ty năm 2015 và phương án năm 2016;

(5) Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty;

(6) Các vấn đề khác thuộc  thẩm quyền.

4. Điều kiện dự họp:

            - Các cổ đông là cá nhân, người đại diện cho nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ số cổ phần bằng 0,05% Vốn điều lệ của Công ty tương đương 26.000.000,đ trở lên có quyền dự họp theo Điều lệ Công ty;

            - Các Cổ đông chưa đủ quyền dự họp (do tỷ lệ cổ phần nắm giữ thấp hơn mức quy định về quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo Điều lệ) và các Cổ đông không tham dự được có thể làm giấy ủy quyền cho Cổ đông khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại.

            - Các cổ đông đủ tiêu chuẩn dự họp đề nghị gửi Giấy đăng ký dự họp và Giấy uỷ quyền (nếu có) về phòng Tài chính Kế toán Công ty hoặc qua fax số 04.3.8759.813. Hạn cuối cùng đến 17 giờ ngày 22/4/2016

5. Thời gian đăng ký dự họp:

    - Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/4/2016 đến 17 giờ ngày 22/4/2016.

    -  Ngày chốt danh sách dự Đại biểu dự họp: 17giờ  ngày 23/4/2016.

6. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

(1) Nghị quyết số: 02/NQ-COMA25 ngày 09/4/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty COMA25;

            (2) Tờ trình V/việc Thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

(3) Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty;

(4) Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty;

(5) Mẫu phiếu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ;

(6) Phiếu ghi ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ;

(7) Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016;

(8) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và công tác quản trị của HĐQT, thành viên  HĐQT năm 2015, dự kiến Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016 (nhận tại cuộc họp);

(9) Tờ trình Về việc xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo tóm tắt quyết toán tài chính 2015 của Công ty (nhận tại cuộc họp);

 (10) Báo cáo của BKS về kết quả SXKD và kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ Công ty năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2015 (nhận tại cuộc họp);

           (11) Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty;      

* Các Cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

- Phòng Tài chính Kế toán Công ty: Điện thoại 04.3.8.750.634;

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư: Điện thoại 04.3.8759.567.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông!     

 

                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                      CHỦ TỊCH

           

                                                                                                                      (đã ký)

 

            Hoàng Văn Minh