Back to top

Bạn đang ở đây

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009 của công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại COMA với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.